14 napos visszaküldési garancia Minőségi garancia Eredetiségi Tanúsítvány

Bejelentkezés

Üdvözöljük,

06 80 888 889
Az Ön kosara üres.

A Magyar Éremkibocsátó Kft. megrendelőjeként Ön különböző fizetési módok közül választhat. 

Bankkártyás fizetési mód esetén Mastercard, Visa, Maestro és American Express típusú bankkártyával fizethet. Ebben az esetben együttműködő partnerünk biztonságos fizetési felületére, az OTP által üzemeltetett Simple-re irányítjuk, amely Magyarország egyik vezető fizetési megoldásokat nyújtó cége. A bankkártyával kapcsolatos minden információt titkosítunk. Senki nem férhet hozzá sem a bankszámlaszámhoz, sem a névhez, sem a címhez. A Magyar Éremkibocsátó Kft. minden egyes megrendeléshez kapcsolódó tranzakció során engedélyt kér a kártya kibocsátójától. A bankkártya terhelésére kizárólag a kibocsátó visszaigazolását követően kerülhet sor.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvény (Pmt.) által előírt kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. Törvényben (Pmt.) megfogalmazottak értelmében Társaságunk számára kötelező az ügyfél azonosítása a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen szerződéses kapcsolat létrejöttekor, illetve a 4,5 millió forint összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó ügyletek esetében. Az azonosítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a 4,5 millió forintot. Az azonosítási kötelezettség a Pmt. által előírt azonosítási adatlap kitöltésével teljesíthető.

Társaságunk e törvényben előírt kötelezettségek teljesítése érdekében 300 ezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű befizetéseket kizárólag banki átutalás útján, illetve készpénzes fizetés esetén a Magyar Posta Zrt. által feldolgozott készpénzátutalási megbízás (postai csekk) útján fogad el. Utánvétes formában történő készpénzes fizetést csak a 300 ezer forintos összeghatár alatti tranzakciók esetén áll módunkban elfogadni.


TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZABÁLYZAT A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ KFT ÜGYFELEIVEL KAPCSOLATOS a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény szerinti ADATKEZELÉSRŐL

A Magyar Éremkibocsátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; "Társaság";) személyes adatai Társaság általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben jogszabály ezt a Társaság részére előírja, a Társaság az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan az alábbi Ön által megadott adatokat kezeli:

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény ("Pmt.") 7. § (2) (3) és (8), (8a) bekezdésében és 10. § szakaszában illetve adott esetben a Pmt. 8. §, 9. §,  9a § szakaszokban meghatározott adatok

A Társaság esetében a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés az alábbi esetekben fordulhat elő:

  • Ön négymillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegben kíván a Társaságtól terméket vásárolni, vagy ezt az összeghatárt 1 éven belül göngyölítetten eléri
  • pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha a fentiekben meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor,
  • ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, vagy
  • ha az ügyfél-azonosító adatokban bekövetkezett változás kerül átvezetésre és kockázatérzékenységi megközelítés alapján szükséges az ügyfél-átvilágítás ismételt elvégzése.

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11.§-ai, illetve adott esetben a 17.§-21.§-ai.

A személyes adatok kezelésének kötelezettsége a Pmt.-n alapul és az a Társasággal való szerződéskötés előfeltétele. Amennyiben nem adja meg az adatokat, nem fog tudni szerződést kötni a Társasággal, így különösen nem fog tudni terméket vásárolni a Társaságtól.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá.

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 11. fejezete) a Pmt. szerinti pénzügyi információs egység részére.

Az adatok az EGT-n kívülre nem kerülnek továbbításra.

Az adatkezelő az adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig kezeli (Pmt. 56.§ (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

  1. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.

A Társaság adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Farkas Nikolett

Cím: 1054 Budapest, Szabadság Tér 7.

Telefonszám: 06 80 888 889

Email cím: adatkezeles@eremkibocsato.hu

  1. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a Társaság székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center) ellenőrzött és zárt helyen tárolja.

A Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

  1. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk):Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk):Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk):a Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-d) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

f) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk):Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; naih.hu ; 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu).

g) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk):Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

  1. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Farkas Nikolett-től kérhető levélben (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) vagy emailben (adatkezeles@eremkibocsato.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Farkas Nikolett-tel kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Utoljára frissítve: 2020. április 09.

 

Hivatalos forgalmazói logók