TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZABÁLYZAT A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ KFT ÜGYFELEIVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

A Magyar Éremkibocsátó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; "Társaság";) személyes adatai Társaság általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

1.1 Direkt marketing

Amennyiben Ön ahhoz hozzájárul, úgy a Társaság az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az Ön alábbi adatait kezeli közvetlen üzletszerzés, direkt marketing tevékenységgel összefüggésben:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím, korábbi megrendelésekkel kapcsolatos adatok

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Az Ön direkt marketing, illetve közvetlen üzletszerzéshez való hozzájárulása nem feltétele annak, hogy a Társasággal szerződést kössön vagy a Társaságtól termékeket rendeljen. Az Ön jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén: az adatkezeles@eremkibocsato.hu email címen vagy a 06 80 888 889-es telefonszámon (hétfőtől csütörtökig 9:00-17:00, péntekenként 9:00-15:00 óra között). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jelen pont szerinti adatait a direkt marketing anyagok küldésével kapcsolatos hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, a Társaság cégcsoportjába tartozó jogi személyek, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a Társaság direkt marketing anyagainak papír alapú, illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek (ideértve a Facebook és Google szolgáltatókat is), a Társaság telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek férhetnek hozzá. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön által megadott adatokat, illetve a Társaságtól korábban vásárolt termékek alapján keletkezett adatokat arra a célra is felhasználjuk, hogy Önnek az Ön személyes preferenciáinak megfelelő marketing anyagokat küldjünk. A fenti tevékenység során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön email címét továbbítjuk az online hirdetést megjelenítő cég (Facebook, Google) részére abból a célból, hogy Önnek az Ön személyes preferenciáinak megfelelő marketing anyagok kerüljenek megküldésre. Ezen tevékenység során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra.

1.2 Nyereményjátékok szervezése

Amennyiben Ön részt vesz a Társaság által időről időre szervezett promócióban vagy nyereményjátékban, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékban való részvétellel Ön és a Társaság között szerződés jön létre, a nyeremény átadásával összefüggésben pedig a Társaságot adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a nyereményt kézbesíteni az Ön részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban.

Jelen pont szerinti adatait az adott nyereményjáték lebonyolításáig kezeljük, amennyiben Ön a nyereményjáték során valamilyen nyereményben részesül, úgy a Társaság adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, a Társaság cégcsoportjába tartozó jogi személyek, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a Társaság marketing anyagainak papír alapú, illetve online kézbesítésével foglalkozó jogi személyek (ideértve a Facebook és Google szolgáltatókat is), a Társaság telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek, illetve az adott nyereményjátékban közreműködő jogi személyek férhetnek hozzá. 

1.3 Megrendelések teljesítése

Amennyiben Ön a Társaságtól termékeket rendel meg, úgy a megrendelések teljesítésével összefüggésben a Társság az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok, adott esetben a megrendelést rögzítő hangfelvétel

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy egy termék megrendelésével Ön és a Társaság között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a Társaságot adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a terméket kézbesíteni az Ön részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban.

Jelen pont szerinti adatait a megrendelés teljesítését követő 5 évig, a Társaság adójogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni), azaz legfeljebb 7 évig, a Társaság számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság kijelölt munkavállalói, a Társaság cégcsoportjába tartozó jogi személyek, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a Társaság telemarketing szolgáltatásait ellátó jogi személyek, a Társaság termékeinek raktározásával és kézbesítésével, valamint a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá. 

1.4 Webshop

Amennyiben Ön a Társaság termékeit a Társaság által a www.eremkibocsato.hu honlapon üzemeltetett webshopon keresztül vásárolja meg, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok, IP cím

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy egy termék webshop útján való megrendelésével Ön és a Társaság között szerződés jön létre, a szerződés teljesítésével összefüggésben pedig a Társaságot adó- illetve számviteli kötelezettségek terhelik. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a terméket kézbesíteni az Ön részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban.

Jelen pont szerinti adatait a webshopos regisztrációjának törléséig kezeljük, a webshopon keresztül leadott megrendeléseivel kapcsolatos adatokat pedig az 1.3 pont szerinti időtartamig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság munkavállalói, a Társaság cégcsoportjába tartozó jogi személyek, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a Társaság termékeinek raktározásával és kézbesítésével, valamint a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek, illetve a Társaság online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá.

1.5 Megrendelőkkel való kapcsolattartás, panaszkezelés

Amennyiben a megrendelésével összefüggésben kapcsolatfelvételre van szükség vagy panasszal fordul a Társasághoz, úgy ezzel összefüggésben a Társaság az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; korábbi megrendelésekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok, a kapcsolattartás, illetve a panaszkezelés során keletkező adatok, adott esetben hangfelvételek 

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése") illetve c) pontja ("jogi kötelezettség teljesítése"), figyelemmel arra, hogy az Ön megrendelésével kapcsolatos észrevételeit, panaszait a Társaság köteles figyelembe venni, azok alapján eljárni. A fenti adatokat nem köteles megadni, ugyanakkor amennyiben nevét és lakcímét nem adja meg, úgy nem fogjuk tudni a terméket kézbesíteni az Ön részére, amennyiben telefonszámát és email címét nem adja meg, úgy nem fogunk tudni ezen elérhetőségeken kapcsolatba lépni Önnel a fentiekkel kapcsolatban.

Jelen pont szerinti adatait a megrendeléstől, illetve a panasz lezárásától számított 5 évig kezeljük a fogyasztóvédelmi törvény alapján.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság munkavállalói, a Társaság cégcsoportjába tartozó jogi személyek, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, a Társaság telemarketing szolgáltatásait nyújtó jogi személyek, illetve a megrendelések feldolgozásával foglalkozó jogi személyek férhetnek hozzá.

1.6 Követeléskezelés

Amennyiben a Társaság felé fennálló fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy a Társaság az Önnel szemben esetlegesen fennálló követelésének érvényesítésével kapcsolatban az alábbi adatait kezeli:

név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; a kérdéses megrendelésre, követelésre és annak teljesítésére vonatkozó adatok, adott esetben hangfelvétel

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ("szerződés teljesítése"), figyelemmel arra, hogy Ön és a Társaság között szerződés jött létre, melynek teljesítésével kapcsolatban Önt kötelezettségek terhelhetik. A fizetési határidő lejártát követő 45. napot követően a Társaság jogosult Önnel szemben fennálló követelése érvényesítése érdekében harmadik fél társaságot vagy ügyvédi irodát megbízni. Ezen esetben a Társaság Önnel szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben Ön természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés teljesítése érdekében – jogosult harmadik fél társaságnak vagy ügyvédi irodának átadni. 

A követeléskezelő társaság részére az alábbi adatai kerülhetnek átadásra:
név; lakcím; telefonszám; e-mail cím; a kérdéses megrendelésre, követelésre és annak teljesítésére vonatkozó adatok

Jelen pont szerinti adatait a követelés teljesítéséig vagy annak elévüléséig kezeljük.

Jelen pont szerinti adataihoz a Társaság munkavállalói, a Társaság cégcsoportjába tartozó jogi személyek, a Társaság részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek, valamint a Társaság részére követeléskezelő szolgáltatást nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

2. Az adatkezelő:

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Társaság.

A Társaság adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Farkas Nikolett

Cím: 1054 Budapest, Szabadság Tér 7.

Telefonszám: 06 80 888 889

Email cím: adatkezeles@eremkibocsato.hu

A Társaság által kezelt személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező címzettek listája: 

Cégnév

Székhely

Tevékenység rövid leírása

DHL Express Magyarország Kft.

1097 Budapest, Fehérakác u. 3.

ügyfeleknek kiküldött termékek kiszállítása 80.000 Ft érték felett

Crome Communications Kft.

1095 Budapest, Máriássy u. 7.

papír kuponok feldolgozása, reklámanyagok nyomtatása-perszonalizálása-kiküldése, ügyfél levelek feldolgozása, személyes ügyfélkezelés, retúrok kezelése, levelek-perszonalizálása-kiküldése

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

ügyfeleknek kiküldött termékek kiszállítása 80.000 Ft érték alatt, címzett reklámanyagok kézbesítése

Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft

1134 Budapest, Tüzér utca 39.

Telemarketing hívások lefolytatása, hétvégenként és adott időszakban az ügyfélszolgálati hívások fogadása

BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. 

1103 Budapest, Kőér utca 2/AC

Könyvvizsgálat

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Simple Pay online fizetés

LA-TE 2002. Kft.

1221 Budapest, Lomnici utca 22/A

Telemarketing hívások lefolytatása

Balla Média Kft.

2651 Csővár, Madách utca 1.

Telemarketing hívások lefolytatása

Fáma First Kft.

1194 Budapest, Viola utca 38.

Futárszolgálat - ügyfeleknek kiküldött termékek kiszállítása ritkán, speciális igények esetén

INVITECH ICT Services Kft.

2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca 8-10.

Telekommunikációs rendszerek és hálózatok biztosítása és fenntartása

Sare S.A.

Raciborska 35A, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Email kiküldő rendszer üzemeltetője

DMS - Direct Marketing Services

Janikowo k. Poznania, ul.Pilotów 18-26, 62006 Kobylnica, Lengyelország

Raktározás, ügyfelek részére kiszállítandó termékek összekészítése-számlázás, retúrok kezelése

SKARBNICA NARODOWA Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawla II 19, 00-854 Varsó, Lengyelország

CEE management, Adatbázis management

Samlerhuset Group B.V.

Landdrostdreef 100, 1314 SK Almere, Hollandia

A Társaság Report Manager adatbázisának kezelője

Atos Netherlands B.V.

Burgemeester Rijnderslaan 30
Amstelveen,  1185 MC, Hollandia

SAP fejlesztő cég

Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

1133 Budapest, Váci út 80.

Számlavezető bank

Unicall Communication Group Kft. 

1056 Budapest, Váci utca 8.

Telemarketing hívások lefolytatása

Creditforte Kft.

1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 14.

Követeléskezelés

Sinyei Ügyvédi Iroda

1063 Budapest, Bajnok u. 13.

Jogi szolgáltatás követeléskezeléssel kapcsolatosan

Prografix Sp. Z o.o.

  Drogowców 16,39-200 Debica,
  Lengyelország

reklámanyagok nyomtatása, perszonalizálása

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatait a Társaság székhelyén (1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center) illetve a Társaság által alkalmazott informatikai rendszerekben (SAP rendszer) tároljuk a Társaság székhelyén és a Társaság cégcsoportjának az EU területén, illetve Norvégiában (Basefarm AS, Nydalen Allé 37a, 0484 Oslo, PO Box 4488, Nydalen, 0403 Oslo) található, ellenőrzött és zárt helyen található szerverein, illetve felhőalapú háttértárakban.

A Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és szervezési intézkedések: 

A Társaság a személyes adatok biztonságát többek között oly módon biztosítja, hogy IT rendszerének működését szabályzatokban rögzíti, IT rendszerét folyamatosan karbantartott tűzfallal, vírusirtóval és spam szűrővel biztosított védelemmel látja el, elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott tevékenység ellátásához, a Társaság üzleti titkai és az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő titoktartási megállapodásokat kötött.

A Társaság személyes adatok továbbítását kizárólag titkosított vagy jelszóval védett formában engedélyezi, erről a dolgozóit rendszeresen tájékoztatja írásban és oktatásokkal egyaránt.

4. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok (érintetti jogok):

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság Önt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Társasággal szembeni eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a Társaság ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a Társaságtól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Farkas Nikolettől kérhető levélben (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) vagy emailben (adatkezeles@eremkibocsato.hu). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben szóbeli tájékoztatást kér (pl. telefonon), a Társaság részére igazolnia kell a személyazonosságát. A fent meghatározott jogai gyakorlása esetén szintén Farkas Nikolettel kell felvennie a kapcsolatot.

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Utoljára frissítve: 2020. július 6.