14 napos visszaküldési garancia Minőségi garancia Eredetiségi Tanúsítvány

Bejelentkezés

Üdvözöljük,

06 80 888 889
Az Ön kosara üres.

Jézus élete az emberiség történetének egyik legjelentősebb és legmeghatározóbb története. A kereszténység központi alakjaként Jézus Krisztus tanításai, élete és áldozata emberek milliárdjait inspirálták szerte a világon. Olyan életet élt, amely megváltoztatta az emberi történelem menetét.

Korai élete

Noha Jézus tanítását pontosan megőrizték a kanonizált evangéliumok, de személyéről és életútjáról jóval kevesebbet tudunk. A kereszténység szerint Jézus Isten fia, aki életével, szenvedésével és halálával megváltotta az emberiséget.

Jézus történetét szinte mindenki ismeri. Gábriel angyal hírt adott Máriának, hogy gyermeke fog születni. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd.”

Jézus Betlehemben született, születését pedig csodálatos jelek kísérték. A napkeleti bölcsek meglátták a zsidók új királyának csillagát és elutaztak hozzá, hogy hódoljanak neki. Karácsony, Jézus megszületésének napja a keresztény világ legnagyobb ünnepe, kereszthalálára nagypénteken emlékezünk, föltámadását pedig húsvétkor ünnepeljük. Egykor feltételezett születési évétől számítják a mai (keresztény) világ időszámítását.

Forrás: https://www.youthpastortheologian.com/

Jézus gyermekkoráról keveset tudunk, de a Biblia szerint családja Egyiptomba menekült, hogy elmeneküljön Heródes király elől, aki meg akarta öletni az összes fiúgyermeket Betlehemben. Amikor Heródes meghalt, visszatértek Názáretbe, ahol Jézus asztalosként dolgozott az apjával.

Jézus már ifjúként Isten szavát tanította. 12 éves korában Jézust a templomban találták „"A templomban a tudós tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Mindnyájan elálmélkodtak értelmén és feleletein, akik hallgatták." (Lukács 2:45-47)

30 éves korában Jézus elkezdte nyilvános tevékenységét. Keresztelő Szent János megkeresztelte a Jordán folyó vizében. Megkeresztelkedése által eggyé vált minden bűnössel, kiknek bűneit végül a kereszten is hordozta. Jézus keresztsége az első alkalom volt, amikor az isteni Szentháromság megjelent az embereknek. A Fiú megkeresztelkedett, az Atya hangját hallatta, a Szentlélek pedig galamb formájában szállt alá. Ezt követően, egészen haláláig, három éven keresztül tanított Júdeában és Galileában. Tanítványok vették körül, közülük került ki a tizenkét apostol is. 

Jézus a szeretet és a megbocsátás fontosságát hirdette, és azt tanította, hogy az embernek lehetősége van bensőséges, személyes kapcsolatot kialakítani Istennel. Erkölcsi tanításával nem csak a választott néphez, hanem az egész emberiséghez fordult.

Jézus szolgálatát a tanítás, a gyógyítás és a csodák jellemezték. Tanította az embereket Isten szeretetéről, megbocsátásáról és irgalmáról, és arra buzdította őket, hogy forduljanak el a bűntől és éljenek igaz életet. Számos csodát is tett, például betegeket gyógyított, éhezőket táplált, sőt halottakat is feltámasztott.

Forrás: https://www.rainbowtoken.com/

Jézus tanításai gyakran összeütközésbe került kora vallási vezetőivel, akik úgy látták, hogy fenyegetést jelent a tekintélyükre. Gyakran kritizálták azért, mert bűnösökkel és vámszedőkkel társult, és megszegte a szombati törvényeket.

Megjósolta tanítványainak, hogy eltávozik közülük, és annak körülményeit. Ezzel igyekezett felkészíteni őket az eseményekre, valamint igazolni küldetését. Tanította őket a Szentlélekről, aki majd eszükbe juttatja tanításait, amikor ő már nem lesz köztük.

Júdás az utolsó vacsora napján árulta el Jézust, itt kezdődik Jézus szenvedéstörténete. Istenkáromlás vádjával illették és Poncius Pilátus, a római helytartó elé vitték. Poncius Pilátus megkérdezte tőle, vallja-e, hogy ő a zsidók királya. Jézus nem tagadta ezt, ezért kereszthalálra ítélték. Megkorbácsolták, fejére töviskoronát tettek és keresztre feszítették.

 

Keresztre feszítés és feltámadás

Jézust megverték, kigúnyolták, és arra kényszerítették, hogy saját keresztjét vigye a Jeruzsálem melletti dombra, a Golgotára. Ott két bűnözővel együtt keresztre feszítették. A kereszten Jézus első szava „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” – amely közbenjáró imádság a bűnösökért, a megcsúfolóiért és a keresztrefeszítőiért és minden kor minden emberéért. Ez az egész tanításának, földi életének, a küldetésének lényege: a megbocsátás, a szeretet, a megváltás.

Miután Jézus meghalt, a testét levették a keresztről, és sírba helyezték. Három nappal később azonban a sírját üresen találták, és sok követője azt állította, hogy újra élve látták. A Biblia szerint Jézus feltámadt a halálból, beteljesítve az Ószövetség próféciáit.

Forrás: https://rsc.byu.edu/

Örökség

Jézus Krisztus feltámadása a kereszténység központi eseménye, és ez a keresztény hit alapja. Jézus tanításai és példája a mai napig is emberek milliárdjait inspirálja szerte a világon. A keresztények hiszik, hogy Jézus halála és feltámadása üdvösséget és megbocsátást hozott mindazoknak, akik hisznek benne. Azt is hiszik, hogy egy napon visszajön ítélni élőket és holtakat.

Jézus alakja azt is megindítja és fellelkesíti, aki nem hiszi, hogy ő lenne a megváltó, Isten fia – vagy egyenesen maga volna az Isten. Embernek is éppen elég nagyszerű volt. „Van, aki bölcset, van, aki filozófust, hazafit, kellemes embert, moralistát, szentet akar faragni Jézusból. Egyik sem volt. Elbűvölő ember volt” – írta róla Ernest Renan.

Jézus nagysága abban rejlik, hogy egyszerre emberi és isteni. Egyrészt az ima embere, de ugyanakkor a tevékenységé is. A legmagasabb erkölcsi mércéket állítja, de megértő a bűnösökkel szemben. Emberségének egységébe beletartoznak isteni tettei is. Kétség sem fér hozzá, hogy minden idők legnagyobb eszméi a názáreti Jézus tanításai.

Emlékezzünk meg együtt a kereszténység legnagyobb tanítójáról!  Húsvét alkalmából a Magyar Éremkibocsátó Kft. most egy igazán kivételes, színarany bevonatú érmet bocsájt ki.
Tekintse meg a különleges Jézus emlékérmet itt: www.eremkibocsato.hu/jezus
Hivatalos forgalmazói logók